Častni člani Slavističnega društva Slovenije

France Bernik
Lojzka Bratuž
Jasna Čebron
Wolfgang Eismann
Silvo Fatur
Alenka Glazer
Berta Golob
Zoltan Jan
Matjaž Kmecl
Karolina Kolmanič
Tomo Korošec
Janko Kos
Alenka Kozinc
Boža Krakar Vogel
Marko Kranjec
Štefanija Krhlanko
Mira Medved
France Novak
Irena Novak Popov
Martina Orožen
Božena Orožen
Boris Paternu
France Pibernik
Marija Pirjevec
Martin Silvester
Aleksander Skaza
Vika Slabe
Alenka Šivic Dular
Milena Tekavec
Vera Tuta Ban
Marjan Tomšič
Ada Vidovič Muha
Zinka Zorko
France Žagar

Pokojni

Štefan Barbarič
France Bezlaj (1993)
Marja Boršnik
Janko Čar (2017)
France Dobrovoljc (1995)
Janez Dolenc (2012)
Jože Dular (2000)
Nada Gaborovič (2006)
Helga Glušič (2014)
Janez Gradišnik (2009)
Bruno Hartman (2011)
Anton Ingolič
Franc Jakopin (2002)
Martin Jevnikar (2004)
Janko Jurančič (1989)
France Kidrič (1950)
Bogo Komelj
Alfonz Kopriva
Stanko Kotnik (2004)
Uroš Kraigher (1984)
Bratko Kreft (1996)
Mirko Križman (2014)
Janko Lavrin (1986)
Lino Legiša (1980)
Rado Lenček (2005)
Janez Logar (1987)
Tine Logar (2002)
Joža Mahnič (2009)
Milko Matičetov (2014)
William Kleesman Matthews (1911–1958) (1958)
Boris Merhar (1989)
Pavle Merků (2014)
Stane Mihelič (2004)
Janko Moder (2006)
Dušan Moravec (2015)
Janez Mrdavšič (2004)
Rajko Nahtigal (1958)
Vilko Novak (2003)
Vlado Novak (1994)
Anton Ocvirk
Fran Petrè (1978)
Jože Pogačnik (2002)
Breda Pogorelec (2006)
Fran Ramovš (1952)
Matej Rode (2012)
Janez Rotar (2013)
France Sirk (2006)
Vivian de Sola Pinto (1895–1969) (1958)
Jože Sever (2005)
Anton Slodnjak (1983)
Viktor Smolej (1992)
Franc Sušnik (1980)
Severin Šali (1992)
Jože Toporišič (2014)
Silva Trdina (1991)
Rudolf Trofenik (1991)
Jože Šifrer (2009)
Rozka Štefan (2011)
Francka Varl Purkeljc (2001)
Marjeta Vasič (2005)
Josip Vidmar
France Vodnik
Anton Vratuša (2017)
Franc Zadravec (2016)
Ciril Zlobec (2018)
Janez Zor
Beno Zupančič (1980)
Oton Župančič


Postavil na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/castni.html Miran Hladnik 29. 10. 2004, obnovila Andreja Musar 12. 1. 2007, mh 29. 10. 2007 in Matjaž Zaplotnik nazadnje 31. 10. 2018.