Stane Mihelič
(Virmaąe, 2. 2. 1906–11. 3. 2005)

Pedagog. Diplomiral je 1934 iz slavistike na ljubljanski univerzi, nato poučeval na gimnazijah v Ljubljani in Mariboru. Po 1945 je delal v ministrstvu za prosveto oz. republiąkem sekretariatu za ąolstvo ter predaval o metodiki slov. jezika na FF v Ljubljani; 1964–71 je bil republiąki svetovalec za ąole s slov. učnim jezikom na Trľaąkem. S sodelavci je pripravil slov. berila za 5.–8. razred, za ąole v Trstu pa tudi za 2. in 3. razred o. ą. Uredil je berila iz slov. in svetovne knjiľevnosti, pisal članke o učbenikih in pouku slov., organiziral seminarje in predavanja za trľaąke učitelje. Pisal je tudi o čebelarstvu; mdr. je objavil knjigo Anton Janąa – slovenski čebelar (1934) ter razpravo Čebelarstvo (v: Gospodarska in druľbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog I, 1970). Dobil je ®agarjevo nagrado.


Zbrala Maja Janeľič. Vir: Enciklopedija Slovenije. Ur. Alenka Dermastia, Marjan Javornik, Duąan Voglar. Ljubljana: MK, 1987–2002. Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/mihelic.html postavila Andreja Musar 20. 10. 2006.