Slavistično društvo Slovenije

Slavistično društvo Jesenice
Slavistično društvo Jesenice je bilo ustanovljeno 24. januarja 1976 v Radovljici (ustanovni občni zbor) za občini Jesenice in Radovljica ter vpisano v register društev pod zaporedno številko 423. Prva predsednica je bila Mili Ilenič.

Pred tem so slavisti delovali v okviru podružnice Slavističnega društva Slovenije pri Zavodu za prosvetno pedagoško službo Jesenice, ki je prav tako pokrival takratni občini Jesenice in Radovljica. Slavisti so bili in bodo na nek način glavni nosilci kulturnega življenja na šolah in v širšem okolju ne glede na to, ali so člani svojega stanovskega društva ali ne. Ta zapis je namenjen najbolj aktivnim v našem društvu.

Najpomembnejše aktivnosti v okviru društva od ustanovitve do danes:


PREDSEDNICE in PREDSEDNIK SD Jesenice:


Mili Ilenič, Roža Ravnik, Srečko Rutar, Slava Urbas, Cvetka Zonik, Benjamina Košir Jakelj, Jelka Kusterle, Meta Rešek, Klavdija Kranjc Jensterle.
Blagajničarke: Metka Bogataj, Majda Malenšek, Sanda Zupan.


POMEMBNEJŠI PROJEKTI SD Jesenice


FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA

Tekmovanje za bralno značko se je začelo na Prevaljah na Koroškem leta 1961 (Prežihova značka). Na našem področju so slavisti (SDS, podružnica Jesenice) v sodelovanju s takratnim Zavodom za prosvetno pedagoško službo Jesenice značko poimenovali po Finžgarju. Sprejet in nekajkrat dopolnjen je bil pravilnik tekmovanja. V tem času so tekla tudi prizadevanja za odkup in ureditev Finžgarjeve rojstne hiše.

Prva podelitev Finžgarjevih bralnih značk je bila v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah v nedeljo, 3. aprila 1966. Podelili so bronaste in srebrne značke. Podelitev je bila javna. Naslednje leto pa so bile prvič javno podeljene tudi zlate značke. Tekmovalci so prejeli še knjižice za vpis tekmovanja.

Ustanovitelja Finžgarjeve bralne značke sta bila pedagoška svetovalka Zora Čuden in slavist Janez Svoljšak.

Posebno slovesne javne podelitve za finžgarjevce, ki so tekmovali na najvišji stopnji (diploma), so bile organizirane ob 15-letnici in 25-letnici tekmovanja za bralno značko (leta 1986 s sodelovanjem SZDL). 35 mentorjev je za dolgoletno delo z bralno značko dobilo tudi knjižne nagrade, 10 mentorjev pa še priznanja Zveze bralnih značk Slovenije. Posebno priznanje sta dobila tudi ustanovitelja FBZ.

Tekmovanje je imelo na začetku 3 stopnje. Pravzaprav so temelje bralni znački postavljali razredni učitelji v 3., 4. in 5. razredu, ki so največkrat k tekmovanju za bronasto značko pritegnili večino učencev. Učence je spraševala tričlanska komisija in predložiti so ji morali tudi svoje zapiske o prebranih knjigah. Ob prvi podelitvi zlatih značk je bilo v tekmovanje vključenih 15 % učencev od 3. do 8. razreda, največ na OŠ Toneta Čufarja (35 %). Ob 25-letnici je bilo 60 % učencev finžgarjevcev.

Danes je bralna značka ena od mnogih dodatnih dejavnosti osnovnošolcev, bralce pa preverjajo razredni učitelji, slavisti in knjižničarji. Ob gibanjih za dvig bralne kulture bi morala biti tudi bralna značka deležna večje skrbi pedagoških služb.

Prve značke (Finžgarjev portret v profilu) je izdelal akademski slikar Jaka Torkar. Leta 1977 je bilo tekmovanje na pobudo SD Jesenice prenovljeno tako, da je vsako šolsko leto predstavljalo novo stopnjo tekmovanja. Te značke je izdelal kipar medaljer Stane Dremelj, plakete za 6. stopnjo tekmovanja pa Slavko Ilenič (vrsto let nam je stal ob strani tudi pri vseh "likovnih" nalogah društva). Takrat je bil sprejet tudi obvezni del programa tekmovanja, in sicer po eno Finžgarjevo delo na vsaki stopnji.

FBZ je bila preoblikovana spet leta 1989. "Finžgarjevci" od 2. do 8. razreda vpisujejo prebrane knjige v knjižico z odlomki iz Finžgarja, ilustriranimi v obliki nalepk. Oblikovala jo je likovna pedagoginja Magda Češek na pobudo tedanjega predsednika Društva prijateljev mladine pedagoga Toneta Dežmana. V devetletki bo potrebno knjižico in samo tekmovanje spet prenoviti.ODKUP IN UREDITEV FINŽGARJEVE ROJSTNE HIŠE V DOSLOVČAH

"Dolenčeva kajža" je postala kulturni spomenik in spominski muzej 8. februarja 1971, ob 100-letnici rojstva pisatelja Frana Saleškega Finžgarja. Na tem mestu naj omenim slaviste, ki so gotovo največ prispevali, da je bila po 8 letih urejena ta rojstna hiša. Slavist Janez Svoljšak, takrat ravnatelj OŠ Toneta Čufarja na Jesenicah, je leta 1967, po nekaj letih mrtvila, sprožil akcijo nabiranja denarja med šolsko mladino in bil tri leta tudi predsednik Odbora za odkup in ureditev Finžgarjeve rojstne hiše pri ZKPO Jesenice. Naslednja dva predsednika sta bila prof. Jože Šifrer, urednik Finžgarjevih zbranih del, in Jože Tomažič, slavist in legenda jeseniške kulture v 60. letih. Po njegovi smrti je bil ob odprtju hiše predsednik odbora Joža Varl, urednik Železarja, taisti Varl, ki ga vse do danes poznamo kot marljivega predsednika ZKO Jesenice, pobudnika in organizatorja neštetih kulturnih dogodkov v občini.

Hiša in okolica je bila urejena pod strokovnim vodstvom Zavoda za spomeniško varstvo Kranj. Gradbeni program je izdelal dipl. ing. Peter Fister, etnologi so pripravili predmete in opremo (med drugimi Janez Bogataj, pisateljev pranečak, takrat študent etnologije), spominski muzej Finžgarjevih del je uredil dr. France Koblar. Slavnostni govornik je bil pisatelj Božidar Borko v imenu Društva slovenskih pisateljev, ki je leta1963 sprožilo aktivnosti za ta spominski muzej.

Dolenčeva kajža je vključena v Pot kulturne dediščine. Zanjo so do leta 2003 vzorno skrbeli v Gornjesavskem muzeju Jesenice, nato pa jo je na pobudo Občine Žirovnica prevzel Gorenjski muzej. Že 23 let pa v hiši sprejema obiskovalce in občudovalce pisatelja Frana Saleškega Finžgarja Mira Novak. S svojim znanjem o pisatelju zna pritegniti tako šolsko mladino kot slučajne turiste.

V juniju je vsako leto pripravljen kulturni dogodek, s katerim se spomnimo obletnice pisateljeve smrti in si prikličemo v spomin kako manj znano, a zato nič manj zanimivo podrobnost iz Finžgarjevega življenja in dela.TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Prvo področno tekmovanje za Cankarjevo nagrado je SDJ organiziralo na OŠ Toneta Čufarja na Jesenicah leta 1981 za učence 7. in 8. razreda OŠ in za dijake srednjega usmerjenega izobraževanja v takratnih občinah Jesenice in Radovljica. Vrsto let je društvo s pomočjo širše skupnosti na zaključni prireditvi področnega tekmovanja podeljevalo knjižne nagrade prvim desetim najboljšim tekmovalcem svojega področja. Škoda, da tekmovanje v zanju materinščine za Cankarjevo nagrado ni bolj trdna nadgradnja rednega šolskega programa. Iskanje vedno novih programov namreč tako tekmovalce kot organizatorje (pedagoške svetovalce in slaviste) oddaljuje od temeljnega namena pouka materinščine – ozaveščanja ljubezni do maternega jezika.


Cankarjevo tekmovanje 2007. Slavistično društvo Jesenice je tekmovanje nacionalnega pomena v letu 2007 organiziralo z Zavodom za šolstvo. Tekmovanje je potekalo 17. marca 2007 na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu. Na tekmovanju sodelovalo 12 osnovnih (od Lipnice do Kranjske Gore) in 2 srednji šoli (Gimnazija Jesenice in Srednja ekonomska šola iz Radovljice) – skupno 58 tekmovalcev (40 osnovnošolcev in 18 srednješolcev). Z rezultati smo bili zadovoljni, saj so najboljši udeleženci tekmovanja osvojili 9 zlatih in 22 srebrnih Cankarjevih priznanj. Zanje je bila organizirana strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško.DOGAJANJE V SLIKAH

Strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško za prejemnike zlatih in srebrnih Cankarjevih priznanj – 2. junij 2007PRVA FOTOGRAFIJA
Pogled na grad Ostrovica (Hochosterwitz) na avstrijskem Koroškem – klikni za ogled povečane slike


DRUGA FOTOGRAFIJA
Nagrajenci s svojimi priznanji – klikni za ogled povečane slikeVIRI


Arhiv SD Jesenice in FBZ
Železar 1971/5, Kajža pri Dolencu v Doslovčah, kulturni spomenik in spominski muzej
Mira Novak, Dvajset let spominskega muzeja v Finžgarjevi rojstni hiši v Doslovčah (Jeklo in ljudje, VI)Prispevek pripravila Majda Malenšek. Fotografije dodala in o zadnjem CT besede napisala Klavdija Kranjc Jensterle. V HTML obliko prestavil Matjaž Zaplotnik 29. februarja 2008.
Prispevek v wordovi obliki (format DOC) je dosegljiv tule.


Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/sd_jesenice.html postavila Andreja Musar 3. 5. 2007, dopolnil Matjaž Zaplotnik 18. 12. 2007 in 29. 2. 2008.
NE1.net Free URL Rediredction, no ads