Vilko Novak
(Beltinci, 28. 4. 1909–Ljubljana, 8. 10. 2003)

Etnolog in slavist. Diplomiral je 1933 na ljubljanski univerzi iz slavistike, pozneje je ątudiral etnologijo in iz te 1947 doktoriral. Bil je 15 let srednjeąolski prof. (Maribor, Murska Sobota, Kranj, Senta, Ljubljana) in 1948–78 prof. na oddelku za etnologijo FF v Ljubljani, od 1972 kot redni prof. (zadnji 2 leti honorarno). Preučeval je prekmursko slovstvo in jezik ter zasnoval in uredil dela: Izbor prekmurske knjiľevnosti (1936), Izbor prekmurskega slovstva (1976), Slovenske ljudske molitve (1983); sestavil je slovar stare knjiľne prekmurąčine, preučeval prekmursko ljudsko prehrano, lončarstvo, vinogradniątvo, stavbarstvo, ąege in značilnosti ljudske kulture ter strukturo in zgodovino raziskovanja slov. ljudske kulture, zgodovino ľivinoreje in planąarstva na Slovenskem. Ugotovitve je objavil v ątevilnih revijalnih razpravah in knjiľnih delih. Prevajal je iz madľ. (4 knjige). Uredil je znanstveni zbornik Slovenska krajina (1935) ter več knjig drugih zbiralcev in prevajalcev, ki jim je napisal uvode in opombe (V. Möderndorfer, Ljudska medicina pri Slovencih, 1964; Slovenske ljudske pesmi – Slovén népdalok, 1967: ©. Kühar, Ljudsko izročilo Prekmurja, 1988). Sodeloval je v uredniątvih Etnoloąkega atlasa Jugoslavije I (Zgb 1989), zbornikov Ethnologia slavica (Bratislava), Etnoloąki pregled (Bgd) in Stopinje (MS). Objavljal je v slov. in tujih strokovnih publikacijah in se s predavanji udeleľeval domačih in mednarodnih etnoloąkih kongresov. L. 1992 je prejel za dolgoletno vzdrľevanje slov.-madľ. stikov madľ. spominsko plaketo Pro cultura Hungarica.

Bibliografija

Ljudska prehrana v Prekmurju. Lj 1947.

Slovenska ljudska kultura. Lj 1960.

Über den Charakter der Slowenischen Volkskultur in Kärnten. München 1973.

Raziskovalci slovenskega ľivljenja. Lj 1986.

Slovar stare knjiľne prekmurąčine. Poskusni snopič I. Lj 1988.

O njem

S. KREMEN©EK: Ob jubileju univerzitetnega profesorja dr. Vilka Novaka. Traditiones 18 (1989). 55–59.

M. RAČIČ: Izbrana bibliografija dr. Vilka Novaka. Traditiones 18 (1989). 59–64.


Zbrala Maja Janeľič. Vir: Enciklopedija Slovenije. Ur. Alenka Dermastia, Marjan Javornik, Duąan Voglar. Ljubljana: MK, 1987–2002. Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/vi_novak.html postavila Andreja Musar 27. 10. 2006.