Vlado Novak
(Radovljica, 26. 6. 1916–Celje, 5. 10. 1994)

Bibliotekar in literarni zgodovinar. Po diplomi na oddelku za slovansko filologijo FF v Ljubljani 1941 je bil tu asistent in knjiľničar, 1946–75 upravnik ątudijske oz. osrednje knjiľnice v Celju, 1976–82 pa v njej kustos posebnih zbirk. Zasnoval je in vodil zidavo nove knjiľnice (1967) ter razvijal njeno strokovno delo. Objavljal je biografske, bibliografske in bibliotekarske članke, literarne in gledaliąke kritike ter literarnozgodovinske sestavke. Uredil in komentiral je zbrana dela A. Aąkerca (od 3. knjige). Bil je glavni in odgovorni urednik Celjskega zbornika (1969–81). Prejel je Čopovo diplomo.

Bibliografija

Deleľ celjskega okoliąa v razvoju slovenskega slovstva. V: Celjski zbornik 1951. Ce 1951. 97–123.

Navodila za poslovanje strokovnih knjiľnic I. Lj 1962. (Z M. ©lajpah.)

Katalog rokopisov knjiľnice Edvarda Kardelja Celje. Ce 1987.


Zbrala Maja Janeľič. Vir: Enciklopedija Slovenije. Ur. Alenka Dermastia, Marjan Javornik, Duąan Voglar. Ljubljana: MK, 1987–2002. Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/vl_novak.html postavila Andreja Musar 10. 11. 2006.